Interquim

Making People Better

Avís Legal

Termes d'ús

Interquim, s.a. és la societat titular d'aquest web. Excepte indicació expressa en contra, la titularitat de tots els drets de propietat intelectual i industrial dels continguts d'aquest web corresponen a Ferrer.

1. Identificació del titular del Web

GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A.
A-61738993
Av. Diagonal 549, 5a planta, 08029, Barcelona (Espanya)
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 24901, foli 001, full número B-78991, inscripció 34
Telèfon: 936 003 700

2. Acceptació de l'Usuari

Aquestes Condicions d'ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina web www.interquim.com que FERRER posa a disposició dels Usuaris a Internet.

GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà l'Usuari en cada cas concret.

L'accés i la navegació impliquen l'acceptació sense reserves de les presents Condicions d'ús.

3. Accés a la pàgina web

Aquesta pàgina web va dirigida exclusivament a Usuaris majors d'edat (18 anys). En general no s'exigeix el registre previ com a Usuari per a l'accés i l’ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts sigui necessari enregistrar-se.

Les dades dels Usuaris obtingudes a través de la subscripció o el registre estan protegides per contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als quals estan exposades, tot això conforme al que estableix el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. no es fa responsable davant els Usuaris per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A., ni per l'ús que tercers aliens a GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. puguin fer d’aquestes dades.

4. Ús correcte del Web

L'Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'ús, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d'aquest web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquestes Condicions d'ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

De la mateixa manera, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar ni fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin al Web de cap altra manera.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. presta el servei, així com a no realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. o de tercers.

5. Publicitat

Part del lloc web pot tenir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc Web, poden dirigir-se a la següent adreça electrònica: lopd@ferrer.com

6. Enllaços de tercers

Aquestes Condicions d'ús es refereixen únicament a la pàgina web i continguts de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. No s'apliquen als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Les destinacions dels esmentats enllaços no estan sota el control de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. per la qual cosa GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des del Web de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A, ni de cap canvi o actualització de les esmentades pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A.

7. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de la pàgina web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. i, amb caràcter enunciatiu, que no limitador, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei.

GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial ni sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de GRUPO FERRER INTERNACIONAL S.A. o del titular dels mateixos.

8. Llei aplicable i jurisdicció

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes Condicions d'ús, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l'assumpte seran els que disposin la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent, i que, tractant-se de consumidors finals, es correspondrà amb la del lloc del compliment de l'obligació, o la del domicili del consumidor.

Tot això sense perjudici de la facultat de l'Usuari de recórrer a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En el cas que es tracti d'una empresa, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

9. Modificació de les condicions d’ús

GRUPO FERRER INTERNACIONAL, S.A. es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment l'Avís Legal, per tant l'usuari l’haurà de llegir periòdicament.