Interquim

Making People Better

Política de Qualitat

Prevenció de Riscos Laborals

Interquim, s.a. ha implantat una metodologia d'anàlisi de riscos industrials per a l'avaluació dels nostres processos de fabricació que, mitjançant un treball en equip, permet identificar i minimitzar els riscos sobre les persones i el medi ambient.

D'altra banda, la nostra vocació de treball en equip i la nostra sensibilitat a l'hora de desenvolupar mètodes de fabricació cada dia més segurs ens ha dut a crear un grup de treball amb altres empreses del nostre sector, amb l'objectiu d'establir metodologies de treball comunes que permetin millorar la seguretat de les operacions industrials implicades en la fabricació de principis actius farmacèutics que duu a terme el nostre personal.